Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Διαπραγματεύσεις, σε επίπεδο Ο.Η.Ε., ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής


Προς την επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας για την Κλιματική αλλαγή
Πηγή: RAPID
Από τις 29 Μαρτίου μέχρι τις 8 Απριλίου πραγματοποιούνται στη Βόννη της Γερμανίας σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών διαπραγματεύσεις, ώστε να επιτευχθεί μια φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Διαπραγματεύσεις
Οι συνεδριάσεις αποτελούν τον πρώτο κύκλο διαπραγματεύσεων μετά την διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Poznań της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια της οποίας συμφωνήθηκε η όλη διαδικασία να εισέλθει στο στάδιο των «σε βάθος διαπραγματεύσεων». Η νέα παγκόσμια συμφωνία, που θα αρχίσει να ισχύει το 2013, αναμένεται να συναφθεί στην διάσκεψη για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο.
Οι συζητήσεις που γίνονται στο πλαίσιο της UNFCCC θα βασιστούν σε έγγραφο το οποίο εκθέτει τα συστατικά στοιχεία της συμφωνίας, βάσει προτάσεων και ιδεών που υπέβαλαν τα μέρη.
Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει συνταχθεί από την προεδρία των εν λόγω διαπραγματεύσεων και αποσκοπεί στον εστιασμό της διαπραγματευτικής διαδικασίας περιγράφοντας τομείς σύγκλισης, διερευνώντας εναλλακτικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση τομέων στους οποίους παρατηρούνται αποκλίσεις και για την επισήμανση των εμποδίων που θα πρέπει να ξεπερασθούν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.
Η κατάληξη των διαπραγματεύσεων θα αποτελέσει στοιχείο επί των οποίων θα βασιστεί το πρώτο σχέδιο της συμφωνίας της Κοπεγχάγης που αναμένεται να υποβληθεί εγκαίρως πριν από την έναρξη της επόμενης συνόδου διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο.
Οι διαπραγματεύσεις για την ανάληψη περαιτέρω δεσμεύσεων σχετικά με τις εκπομπές στις αναπτυσσόμενες χώρες βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο θα αφορούν τον κατάλογο θεμάτων που προέκυψε από τη διάσκεψη του Poznań.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα ποσοστά των μειώσεων των εκπομπών που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν οι αναπτυγμένες χώρες συνολικά, η συμβολή των επιμέρους κρατών στην επίτευξη του ως άνω στόχου και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να επιτευχθούν οι ως άνω μειώσεις.
Οι διαπραγματεύσεις θα βασιστούν σε διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιηθούν πριν από τη σύνοδο ή σε ημερίδες εργασίας σχετικά με τα ποσοστά των απαιτούμενων μειώσεων των εκπομπών, το μέλλον των μηχανισμών του Κιότο που βασίζονται στην αγορά και τους κανόνες που επιτρέπουν να λαμβάνονται δεόντως υπόψη η χρήση της γης και η δασοκομία κατά τους υπολογισμούς των εκπομπών.Βάσει ανακοίνωσης που εξέδωσε η Επιτροπή περί τα τέλη Ιανουαρίου, η ΕΕ κατέληξε σε μία γενική θέση σχετικά με τη συμφωνία της Κοπεγχάγης που διατυπώθηκε σε σειρά συμπερασμάτων του Συμβουλίου, πρωτίστως δε των συμπερασμάτων που ενέκρινε το Συμβούλιο Περιβάλλοντος στις 2 Μαρτίου και των συμπερασμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και της 20ης Μαρτίου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε επίσης με έκθεση που συνέταξε με δική του πρωτοβουλία. Στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η πρόληψη της περαιτέρω ανόδου της μέσης θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να μην υπερβεί τους 2°C συγκριτικά προς τις πριν από την εκβιομηχάνιση επικρατούσες θερμοκρασίες (ήτοι να μην αυξηθεί περισσότερο από 1,2°C ως προς τα σημερινά επίπεδα), δεδομένου ότι υφίστανται σοβαρότατες επιστημονικές ενδείξεις ότι ο κίνδυνος για οριστικές και ενδεχομένως καταστροφικές αλλαγές στο περιβάλλον θα καταστεί κατά πολύ μεγαλύτερος σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω ορίου.
Η ΕΕ προτείνει οι αναπτυγμένες χώρες να μειώσουν συλλογικά τις εκπομπές τους σε αέρια του θερμοκηπίου κατά 30% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2020 και οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως μάλιστα οι μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, να περιορίσουν την αύξηση των συλλογικών εκπομπών τους κατά 15-30% σε σύγκριση με τα αναμενόμενα επίπεδα υπό τις σημερινές επιχειρηματικές συνθήκες εντός της εν λόγω προθεσμίας.
Περαιτέρω πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια: