Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Της π@@@@@@ς... τώρα και στη Χαλκιδική...

Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
Στη M…
….A R…..I του FILIP µε έτος γεννήσεως 1982, τόπος γέννησης
Βουλγαρία, κατοίκου Ν. Ποτίδαιας, κάτοχο της υπ’ αριθµ. 6………9 ευρωπαϊκής ταυτότητας Βουλγαρίας και ΑΦΜ 1………4, άδεια εγκατάστασης εκδιδοµένου προσώπου µε αµοιβή και χρήσης οικήµατος που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Ν. Μουδανιών – Γερακινής (περιοχή Αγίου Μάµα) σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται, εκτός της ποινικής δίωξης, και την ανάκληση της παρούσας άδειας...


1. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί σε κτίριο που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Ν.
Μουδανιών – Γερακινής (περιοχή Αγίου Μάµα).
2. Η κάτοχός της θα συµµορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονοµικές-
∆ηµοτικές- Αστυνοµικές και λοιπές σχετικές µε την λειτουργία της εγκατάστασης
διατάξεις.
3. Σε περίπτωση χρήσης του οικήµατος και από άλλα εκδιδόµενα πρόσωπα (τα οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα δύο) αυτό θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως στην αστυνοµική αρχή και να υφίσταται έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.
4. Σε περίπτωση πρόσληψης υπηρετικού προσωπικού απαιτείται άδεια του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Απαγορεύεται τα εκδιδόµενα στο οίκηµα πρόσωπα να ασκούν την ίδια
δραστηριότητα και σε άλλα οικήµατα.
6. Η άδεια είναι προσωπική και αµεταβίβαστη.
7. Να τοποθετηθεί η παρούσα άδεια σε πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εµφανές σηµείο του οικήµατος.
8. Η άδεια αυτή ισχύει επί διετία από την έκδοσή της και σε περίπτωση παύσης
λειτουργίας της εγκατάστασης να παραδοθεί στην υπηρεσία µας.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ενδιαφερόµενη
2. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας
3. Αστ. Τµήµα Ν. Μουδανιών
4. ∆ΟΥ Ν. Μουδανιών
5. Εκµισθωτές Οικήµατος
6. Γραφείο ∆ηµάρχουΟ Αντιδήµαρχος
Πασσαλής ΚωνσταντίνοςΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ 
Δεν υπάρχουν σχόλια: