Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Έκαναν «λάστιχο» το αποθεματικό του προϋπολογισμού - Που πήγε σχεδόν 1 δις €

Εκαναν «λάστιχο» το αποθεματικό του προϋπολογισμού -Που πήγε σχεδόν 1 δισ. ευρώΑν και το αποθεματικό προορίζονται για επείγουσες δαπάνες διατέθηκε για διαφορετικούς σκοπούς
Πρόσθετες επιχορηγήσεις κομμάτων, προσλήψεις ειδικών συμβούλων και μετακλητών, πληρωμές οφειλών και μισθοδοσίας σε ΔΕΚΟ
Η αποκαλυπτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δαπάνες του 2017...

Λίαν αποκαλυπτική είναι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δαπάνες του 2017, καθώς ρίχνοντας φως στο πώς γίνεται η διαχείριση των κονδυλίων του Αποθεματικού του Κρατικού Προϋπολογισμού, δείχνει πώς εννοούν κάποιοι τις -υποτίθεται- έκτακτες δαπάνες.

«Από την επισκόπηση των πιστώσεων προκύπτει ότι η χρήση του αποθεματικού δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, που προβλέπει την κάλυψη από το αποθεματικό μόνο άμεσων, σημαντικών, αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των οποίων δεν ήταν εφικτή κατά το χρόνο ψήφισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού» σημειώνει στο προοίμιο του σχετικού κεφαλαίου το Ε.Σ. και για να μην υπάρχει καμία απορία για το τι ακριβώς εννοεί, παραθέτει συγκεκριμένες περιπτώσεις.
  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 20.000.000,00 ευρώ στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην κάλυψη δαπανών λειτουργίας και προγραμμάτων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), περίπτωση που δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόοπτο συμβάν, γιατί πρόκειται για εξόφληση υποχρεώσεων.
  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 23.851.900,00 ευρώ στο ίδιο Υπουργείο, για την καταβολή δαπανών πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, περίπτωση που δεν κρίνεται απρόβλεπτη, δεδομένου ότι αφορά σε προμήθειες συγγραμμάτων προηγουμένων ετών
  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 294.120,00 ευρώ στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την κάλυψη δαπάνης πρόσληψης 5 ειδικών συμβούλων-συνεργατών και 5 μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων, περίπτωση η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί προβλέψιμη κατά την ημερομηνία ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2017 (στις 10.12.2016), ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 4444/2016 (ΦΕΚ Α΄ 234/14.12.2016), δεδομένου ότι το Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την κάλυψη των αναγκών του οποίου δημιουργήθηκαν οι ως άνω θέσεις, είχε συσταθεί στις 4.11.2016
  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 64.836.000,00 ευρώ στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για επιχορηγήσεις στις ανώνυμες εταιρείες Οδικές Συγκοινωνίες (με διακριτικό τίτλο Ο.ΣΥ. Α.Ε.), Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) και Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ Α.Ε.) προς κάλυψη άμεσων, ανελαστικών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και ως εκ τούτου προβλέψιμων. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη συνημμένη έκθεση του Υπουργού Οικονομικών, από το ανωτέρω ποσό i) 24,8 εκατ. ευρώ αφορούν στην εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης για την επιχορήγηση της ΟΑΣΘ Α.Ε. για την πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών λειτουργικών δαπανών του φορέα, ii) 20,0 εκατ. ευρώ αφορούν σε επιχορήγηση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. για την κάλυψη του λειτουργικού ελλείμματος του φορέα, λόγω μη καταβολής των υποχρεώσεων διαφόρων Υπουργείων και iii) 20,0 εκατ. ευρώ αφορούν στην ΟΣΥ Α.Ε. για την κάλυψη αποδοχών και λειτουργικών δαπανών έναντι αιτήματος για επιχορήγηση 40,0 εκατ. ευρώ. Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις επιχορήγησης κρίνονται ως προβλέψιμες, αφού αφορούν σε κάλυψη άμεσων, ανελαστικών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των επιχορηγούμενων φορέων.
  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 61.657.512,00 ευρώ στο ίδιο Υπουργείο, για επιχορήγηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εκ των οποίων, όπως προκύπτει και από τη συνημμένη έκθεση του Υπουργού Οικονομικών : i) 49,7 εκατ. ευρώ για κάλυψη αποζημίωσης έναντι υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας του προηγουμένου έτους, η οποία δεν καταβλήθηκε το έτος 2016, περίπτωση που λόγω της γέννησης των σχετικών υποχρεώσεων σε προηγούμενο της κατάρτισης του προϋπολογισμού έτος δεν δύναται να θεωρηθεί απρόβλεπτη, ii) 4,5 εκατ. ευρώ για αποζημίωση της ίδιας εταιρείας για απρόβλεπτα συμβάντα, χωρίς όμως η περίπτωση αυτή να αιτιολογείται ειδικότερα με συγκεκριμένη αναφορά των επικαλούμενων απρόβλεπτων συμβάντων και iii) το υπόλοιπο ποσό για ενσωμάτωση της αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. στο κόμιστρο των επιβατικών μεταφορών, περίπτωση δαπάνης που δεν μπορεί να θεωρηθεί άμεση, σημαντική, αναπόφευκτη και επείγουσα, ενόψει μάλιστα της αύξησης του ως άνω συντελεστή ήδη από 1.6.2016
  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 11.153.000,00 ευρώ στο Υπουργείο Οικονομικών για την πληρωμή δαπανών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών παρελθόντων ετών για τη διακίνηση αλληλογραφίας του Δημοσίου από τα ΕΛΤΑ, περίπτωση που λόγω της γέννησης των σχετικών υποχρεώσεων σε προηγούμενο της κατάρτισης του προϋπολογισμού έτος δεν δύναται να θεωρηθεί απρόβλεπτη.
  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 11.785.000,00 ευρώ στο Υπουργείο Εσωτερικών για πρόσθετη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, λόγω της σημαντικής μείωσης της ετήσιας επιχορήγησής τους, περίπτωση που δεν κρίνεται ως απρόβλεπτη και επείγουσα 
  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 1.575.000,00 ευρώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την πληρωμή αμοιβής δικηγορικής εταιρείας, για την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου σε Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της προσφυγής της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και λοιπών κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της αντίθετης προσφυγής του Ελληνικού Δημοσίου, περίπτωση η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτη, κατά το χρόνο ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2017.
Από το Αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού χορηγήθηκαν πιστώσεις ύψους 928.612.173,00 ευρώ με αρχική προϋπολογισθείσα πίστωση 1 δις ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε γενικές κατηγορίες ως εξής
α) εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 151.907.903,00 ευρώ, 
β) λειτουργικά έξοδα και επιχορηγήσεις σε φορείς 382.228.313,00 ευρώ,
γ) μεταναστευτική πολιτική 34.565.525,00 ευρώ, 
δ) απόδοση δαπανών από ειδικές κατηγορίες εσόδων (π.χ. παράβολα, συνδρομές κ.λ.π.) 10.955.134,00 ευρώ, 
ε) συμβατικές υποχρεώσεις 305.124.298,00 ευρώ, 
στ) χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων 11.785.000,00 ευρώ και 
ζ) άλλες ενέργειες 32.046.000,00 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: