Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Όλα τα κλειδιά του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Όλα τα κλειδιά του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Τεράστια σημασία στη λειτουργία του εξωδικαστικού συμβιβασμού αποδίδουν οι τράπεζες, θεωρώντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη νομοθετική παρέμβαση σε επίπεδο διαχείρισης και μείωσης των 'κόκκινων ' επιχειρηματικών δανείων. 

Ο νόμος του εξωδικαστικού μηχανισμού θα αποτελέσει μία ολοκληρωμένη, γρήγορη και οικονομική λύση για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αποφεύγοντας την χρονοβόρο και κοστοβόρο προσφυγή στα δικαστήρια.
Για πρώτη φορά με μια διαδικασία εκτός δικαστηρίου, η υπερχρεωμένη επιχείρηση θα μπορεί να...
ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους τους πιστωτές της, δηλαδή
τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές.
Τα 'κλειδιά ' της λειτουργίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού στον οποίο 'ποντάρουν ' κυβέρνηση, τράπεζες και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις για την επίτευξη του στόχου μείωσης των επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, εντοπίζονται στις εξής προβλέψεις του νόμου:

- Με τη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών μπορεί να επιτευχθεί μία βιώσιμη λύση, η οποία επιβάλλεται στη μειοψηφία.
- Με έναν έμμεσο τρόπο (με minimum ποσοστό απαρτίας), υποχρεώνονται οι τράπεζες να προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις για να βρίσκονται βιώσιμες λύσεις.
- Γίνονται ρυθμίσεις και διαγραφές οφειλών προς το Δημόσιο, δηλαδή εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, όσο και του Δημοσίου που θα συνεχίσει να εισπράττει οφειλές από τις βιώσιμες επιχειρήσεις που δεν θα οδηγηθούν σε πτώχευση.
- Για πρώτη φορά αξιολογείται η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης και διαμορφώνεται ένα πλάνο αποπληρωμής όλων των χρεών βάσει αυτής (και όχι αντιστρόφως όπως γινόταν μέχρι σήμερα στην πράξη).
- Στο νόμο του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.
Στο νόμο του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ανωτέρω εφόσον πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31η/12/2016.
β) έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016.
γ) έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες.
δ) δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
ε) έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν.
στ) έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κ.λπ.).
- Στο νόμο του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορούν να υπαχθούν μόνο οφειλές που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και όχι όσες αφορούν προσωπικές δραστηριότητες (π.χ. στεγαστικό προσωπικό δάνειο).
- Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31η/12/2016.
- Μία επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στο νόμο του εξωδικαστικού συμβιβασμού αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή.
- Μπορούν να υποβάλλουν κοινή αίτηση περισσότεροι του ενός οφειλέτες, εφόσον είναι συνοφειλέτες ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση μητρικής - θυγατρικής ή συντάσσουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
- Η διαδικασία θα είναι εμπιστευτική, με ειδικά μέτρα για να διασφαλίζουν την προστασία του απορρήτου της επιχείρησης, καθώς και όλων των εμπλεκομένων μερών.
Δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό οι ακόλουθοι:
- τράπεζες
- χρηματοδοτικά ιδρύματα (π.χ. επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν αγορά αυτοκινήτου)
- πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών (π.χ. χρηματιστηριακές εταιρείες)
- ασφαλιστικές εταιρείες
- οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (π.χ. hegde funds)
- νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχουν ήδη διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα
- φυσικά πρόσωπα επιχειρήσεων (π.χ. πρόεδροι / διευθύνοντες σύμβουλοι / διαχειριστές και κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο για τη διαχείριση εταιρειών) που έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή εισφοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του Δημοσίου / φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή δόλια χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών.
Όσον αφορά τα στελέχη των τραπεζών και τους δημοσίους υπαλλήλους που θα εμπλέκονται στις διαδικασίες ρύθμισης οφειλών, δεν θα τους δοθεί ασυλία, αλλά προστασία από μηνύσεις εναντίον τους (το λεγόμενο 'ακαταδίωκτο '), προκειμένου να μην 'τορπιλίζονται ' οι διαδικασίες από κακόβουλους τρίτους (π.χ. ανταγωνιστές).
Κάθε μήνυση θα ελέγχεται:
- Aπό τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τους δημοσίους υπαλλήλους.
- Aπό την Τράπεζα της Ελλάδας για τους τραπεζικούς υπαλλήλους.
Είναι αυτονόητο ότι εφόσον προκύψουν ευθύνες τότε θα ασκείται δίωξη από τον Εισαγγελέα. Θα ελέγχεται ότι οι υπάλληλοι τηρούν συγκεκριμένες διαδικασίες, ενώ παράλληλα θα διενεργούνται και έκτακτοι έλεγχοί τους.
Η διαδικασία του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα υλοποιείται στην πράξη από ειδικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διενεργεί ηλεκτρονικά όλη τη διαδικασία, βήμα ndash; βήμα. Θα αξιοποιούνται και οι διαμεσολαβητές, με σκοπό να υποβοηθούν τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, ενεργοποιώντας έναν θεσμό που παρέμενε από τη σύστασή του ανενεργός μέχρι σήμερα.

Tης Νένας Μαλλιάρα
© Capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: