Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Ξεκουμπιστείτε! Φτάνει πια! Δεν θέλουμε άλλο πόνο!

Κάντε μια τελευταία χάρη στον εαυτό σας! 

Αποδεχθήκατε την εντολή του Βερολίνου και παραδώσατε τον έλεγχο του Αιγαίου στην Άγκυρα, με το πρόσχημα των μεταναστών. 
Αποδεχθήκατε την εντολή του Βερολινου ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα ειναι ευρωπαϊκό ενώ από τη φύση του είναι διεθνές, του ΟΗΕ.
Αποδεχθήκατε την εντολή του Βερολίνου να διαλύσετε ουσιαστικά το στράτευμα παραχωρώντας μονάδες στον ευρωστρατό (ξηλώσατε από το πέτο τα διακριτικά, δεν είναι τυχαίο).
Αποδεχθήκατε να παραχωρήσετε σχεδόν όλο το νότιο Αιγαίο στους...
αμερικανούς.

Αποδέχθηκατε να παραχωρήσετε το Καστέλι στους Ισραηλινούς για να κάνουν στρατιωτική βάση, για να ελέγχουν τους Ρώσους (με το πρόσχημα των επενδύσεων).
Αποδέχθηκατε την χλεύη και την απαξίωση της χώρας από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ ο οποίος δήλωσε περίπου Ότι: οι τουρκικές παραβιάσεις δεν είναι ίδιες με την πρόσφατη ρωσική παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου!
Αποδεχθήκατε την εντολή του Βερολίνου για τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες που είναι ο ουσιαστικός "τεμαχισμός" της χώρας μας.
Αποδεχθήκατε την εντολή του Βερολίνου για παράλληλο (αποικιοκρατικό) χρηματοπιστωτικό σύστημα για την εφαρμογή των παραπάνω.
Αποδεχθήκατε την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ, Βρετανοαμερικανικών κυρίως συμφερόντων, του οποίου η διέλευση θα μετατρέψει το ελληνικό έδαφος σε αμερικανικό, καθώς παραχωρείται η φύλαξη του στις Νατοϊκες δυνάμεις. 
Αποδεχθήκατε τελικά την μειοδοσία αντί της εθνικής κυριαρχίας. Και συνεχίζετε να "κυβερνάτε" όπως λέτε. 
Και δυστυχώς, υπάρχουν ακόμη πολίτες σε αυτής τη χώρα, που υπερασπίζονται αυτή την φερόμενη ως κυβέρνηση. Σίγουρα οι λέξεις "πατριωτισμός", "εθνική και ατομική αξιοπρέπεια", "πολιτισμός", "κοινωνική δικαιοσύνη" είναι άγνωστες γι εσάς! Εσείς γνωρίζετε μόνο τον διεθνισμό, τον εθνομηδενισμό, την "α-πατρία", τα "ανθρώπινα δικαιώματα" των αλλοδαπών και όχι των Ελλήνων, τις ΜΚΟ, την αριστερά με ολίγο πατριωτισμό, το Brookings, τους πρόσφυγες και όχι τους λαθρομετανάστες, τους διακινητές και όχι τους δουλέμπορους, τους θανάτους των μεταναστών και όχι τις χιλιάδες αυτοκτονίες των Ελλήνων, εξαιτίας της απάνθρωπης και ανθρωποκτόνας μνημονιακής πολιτικής. Εσείς γνωρίζετε τον κυβερνητικό ρεαλισμό και όχι την εθελόδουλη διακυβέρνηση.
Για μένα προσωπικά, εκτιμώ και για την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όμως δεν ισχύουν αυτές οι λέξεις. Υπερασπίζομαι, οφείλουμε να υπερασπιστούμε, τα πολιτιστικά, κοινωνικοπολιτικά ιδεώδη της μακραίωνης ιστορίας μας. Αυτό που επιτάσσει η συνείδησή μας. Αποτελούμε τη συνέχεια της ιστορίας και αυτό οφείλουμε να το υπερασπιστούμε για να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ότι μας παρέδωσαν οι προηγούμενες. Γι αυτό λοιπόν σας παρακαλώ: κάντε μια τελευταία χάρη στον εαυτό σας και σώστε ότι απέμεινε από την τιμή σας. Ξεκουμπιστείτε! Φτάνει πια! Δεν θέλουμε άλλο πόνο!
..............
Make one last thanks to yourself!
You have accepted the Berlin mandate and handed control of the Aegean in Ankara, under the guise of immigrants.
You have accepted the command of Berlin that the immigration problem is a European while its nature is international, UN.
You have accepted the Berlin Mandate to essentially dissolve the army units giving the European army (ripped from lapel badges, no coincidence).
You have accepted to grant almost all the southern Aegean the Americans.
Agreed to grant Kastelli Israelis to make a military base to control the Russians (in the guise of investments).
Accepted the mockery and scorn of the country by the NATO Secretary General who said about that: the Turkish violations is not the same as the recent Russian violation of Turkish airspace!
You have accepted the command of Berlin for Special Economic Zones which is the essential \\\ "\\\ slicing" of our country.
You have accepted the Berlin mandate for parallel (colonial) financial system for the implementation of the above.
Accepted the construction of the pipeline TAP Vretanoamerikanikon primarily interests whose passage will turn the Greek territory to American, as is granted custody of the NATO forces.
Eventually accepted a betrayal instead of national sovereignty. And you continue to \\\ "\\\ govern" as you say.
And unfortunately, there are still people in this country, defending this alleged government. Certainly the words \\\ "patriotism \\\" \\\ "national and individual dignity \\\" \\\ "culture \\\" \\\ "\\\ social justice" is unknown for you ! You only know the internationalism, the ethnomidenismo, the \\\ "a Patras \\\", the \\\ "\\\ human rights" of foreigners and not Greeks, NGOs, left with little patriotism, the Brookings, refugees, not illegal immigrants, traffickers and not traffickers, the deaths of immigrants rather than the thousands of suicides of the Greeks because of the inhuman murder mnimoniakis policy. You know the government realism rather than ethelodouli governance.
For me personally, they and the vast majority of the Greek people, but not these words apply. I defend, we defend, the cultural, social and political ideals of its long history. What dictates our conscience. We are the continuation of the story and we have to defend it to deliver to future generations that we delivered earlier. That's why we ask you: make one last yourself a favor and save what is left of your price. Xekoumpisteite! Flee! That's enough! We do not want another pain!
...........
Маке Оне Ласт захваљујући себе!
Ви сте прихватили Берлински мандат и предао контролу над Егејским у Анкари, под маском имиграната.
Ви сте прихватили команду Берлина да је имиграција Проблем је европска док је његова природа је међународна УН.
Ви сте прихватили Берлин мандат да у суштини распусти војне јединице дају европску војску (риппед из ревер значке, није случајност).
Ви сте прихватили да дају готово све јужне Егејско Американце.
Пристао да одобри Кастелли Израелаца да направи војну базу да контролишу Руси (у лику инвестиција).
Прихватио ругло и презир према земљи од стране генералног секретара НАТО-а који је рекао о томе: турски повреде није исто што и недавне руске кршење турског ваздушног простора!
Ви сте прихватили команду Берлина за специјалне економске зоне које је суштински \\\\\\\ '\\\\\\\ "Одсецање наше земље.
Ви сте прихватили Берлински мандат за паралелно (колонијалне) финансијском систему за спровођење горе наведеног.
Прихватио изградњу гасовода ТАП Вретаноамериканикон пре свега интереси чији пролаз ће претворити грчку територију Америке, као што је одобрено старатељство над НАТО снагама.
На крају прихватио издају уместо националног суверенитета. И држи \\\\\\\ '\\\\\\\ владају "како ви кажете.
И, нажалост, још увек постоје људи у овој земљи, бране ову наводну владу. Свакако речи \\\\\\\ "патриотизам \\\\\\\" \\\\\\\ "национално достојанство и индивидуална \\\\\\\" \\\\\\\ " култура \\\\\\\ "\\\\\\\" \\\\\\\ социјална правда "је непознато за вас! Ви само знате интернационализам, на етхномиденисмо, на \\\\\\\ "А Патрас \\\\\\\ '\\\\\\\ и" људска права "на \\\\\\\ странци, а не Грци, невладине организације, остављен са мало патриотизма у Броокингс, избеглице, а не илегалних имиграната, трговаца и не трговаца, смрт имиграната него хиљада самоубистава Грка због нељудских мнимониакис убиства политика. Знате владе реализам него етхелодоули управљања.
За мене лично, они и огромна већина грчког народа, али не примењују ове речи. Ја браним, бранимо, културне, друштвене и политичке идеале своје дуге историје. Шта диктира нашу савест. Ми смо наставак приче и морамо да га бранимо да испоручи будућим генерацијама које смо раније достављене. Зато смо вас питам: да један себи трајати услугу и сачувајте оно што је остало од цене. Ксекоумпистеите! Бежи! Доста! Ми не желимо још један бол!
..........
Сделайте один последний благодаря себе!
Вы приняли мандат Берлин и передал контроль над Эгейским в Анкаре, под прикрытием иммигрантов.
Вы приняли команду Берлина, что проблема иммиграции является европейским, а его природа международного ООН.
Вы приняли Берлинский мандат по существу растворять армейские подразделения, дающие европейской армии (разорвал с нагрудными знаками, не случайно).
Вы приняли предоставлять почти все южной части Эгейского моря американцев.
Согласился предоставить Кастелли израильтян, чтобы сделать военную базу для контроля россиян (в облике инвестиций).
Принимаемые насмешку и презрение страны Генерального секретаря НАТО, который сказал, что о: турецкие нарушения не то же самое, как недавнее Российской нарушение воздушного пространства Турции!
Вы приняли Берлинский мандат для специальных экономических зон, которое является необходимым \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\" нарезки нашей страны ,
Вы приняли Берлинский мандат для параллельного (колониальной) финансовой системы для реализации выше.
Принимаемые строительство трубопровода TAP Vretanoamerikanikon в первую очередь интересы которых проход будет превратить территорию Греции для американца, а предоставляется право опеки над силами НАТО.
В конце концов принял предательство вместо национального суверенитета. И вы по-прежнему \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ управлять", как вы говорите.
И, к сожалению, есть еще люди в этой стране, защищая эту якобы правительство. Конечно, слова \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ патриотизм" \\\\\\\\\\\\\ \\ "национальная и индивидуальная достоинство \\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\\ "культура \\\\\\\\\ \\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\\ социальной справедливости ", неизвестно для Вас! Вы знаете только интернационализма ethnomidenismo, в \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ а-отчим" в \\\ \\\\\\\\\\\\ "права человека" \\\\\\\\\\\\\\\ иностранцев и не греки, НПО, оставили с небольшим патриотизма в Brookings, беженцы и иммигранты не незаконные торговцы и торговцы не, смерть иммигрантов, а не тысячи самоубийств греков из-за бесчеловечного убийства mnimoniakis политику. Вы знаете правительства реализм, а не ethelodouli управления.
Для меня лично, они и подавляющее большинство греческого народа, но не эти слова относятся. Я защищаю, мы защищаем, культурные, социальные и политические идеалы своей долгой истории. Что диктует наша совесть. Мы продолжение истории, и мы должны защищать его, чтобы доставить будущим поколениям, что мы поставляли раньше. Вот почему мы просим вас: сделать один последний себе одолжение и спасти то, что осталось от вашей цены. Xekoumpisteite! Бегите! Хватит! Мы не хотим другой боли!
.........
Hacer un último gracias a ti mismo!
Usted ha aceptado el mandato de Berlín y entregó el control del mar Egeo en Ankara, con el pretexto de los inmigrantes.
Has aceptado el mando de Berlín que el problema de la inmigración es un europeo, mientras que su naturaleza es internacional, de la ONU.
Has aceptado el Mandato de Berlín para disolver esencialmente las unidades del ejército que da el ejército europeo (arrancado de insignias de solapa, no es coincidencia).
Usted ha aceptado conceder casi todos los del sur del Egeo los estadounidenses.
Acordó conceder Kastelli israelíes para hacer una base militar para controlar a los rusos (en la apariencia de las inversiones).
Aceptada la burla y el desprecio del país por el Secretario General de la OTAN, quien dijo al respecto: las violaciónes de Turquía no es la misma que la reciente violación de Rusia del espacio aéreo turco!
Usted ha aceptado el mandato de Berlín para las Zonas Económicas Especiales, que es lo esencial \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "corte \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "de nuestro país.
Usted ha aceptado el mandato de Berlín por paralelo (colonial) del sistema financiero para la ejecución de los anteriores.
Aceptó la construcción del gasoducto TAP Vretanoamerikanikon principalmente intereses cuya aprobación se gire el territorio griego al americano, que se concede la custodia de las fuerzas de la OTAN.
Finalmente aceptó una traición en lugar de la soberanía nacional. Y mantener \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "gobernado \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ "como usted dice.
Y, por desgracia, todavía hay personas en este país, la defensa de esta supuesta gobierno. Ciertamente, las palabras \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "patriotismo \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "dignidad \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ nacional e individual" \\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "cultura \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" justicia social \\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "es desconocido para usted! Sólo se conoce el internacionalismo, la ethnomidenismo, el \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "un Patras \\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "la \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ derechos humanos" de los extranjeros y no griegos, organizaciones no gubernamentales, que dejan con poco patriotismo en Brookings, refugiados, no inmigrantes ilegales, traficantes y no a los traficantes, las muertes de inmigrantes en lugar de los miles de suicidios de los griegos debido al asesinato inhumano mnimoniakis política. Usted sabe que el realismo gobierno en lugar de gobernabilidad ethelodouli.
Para mí, personalmente, ellos y la gran mayoría del pueblo griego, pero no se aplican estas palabras. Defiendo, defendemos, los ideales culturales, sociales y políticos de su larga historia. Lo que dicta nuestra conciencia. Somos la continuación de la historia y tenemos que defenderlo a entregar a las futuras generaciones que formuló anteriormente. Es por eso que le pedimos que: hacer un último Hágase un favor y salvar lo que queda de su precio. Xekoumpisteite! Huye! ¡Basta! No queremos otro dolor!
Κάντε μια τελευταία χάρη στον εαυτό σας!
Αποδεχθήκατε την εντολή του Βερολίνου και παραδώσατε τον έλεγχο του Αιγαίου στην Άγκυρα, με το πρόσχημα των μεταναστών. 
Αποδεχθήκατε την εντολή του Βερολινου ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα ειναι ευρωπαϊκό ενώ από τη φύση του είναι διεθνές, του ΟΗΕ.
Αποδεχθήκατε την εντολή του Βερολίνου να διαλύσετε ουσιαστικά το στράτευμα παραχωρώντας μονάδες στον ευρωστρατό (ξηλώσατε από το πέτο τα διακριτικά, δεν είναι τυχαίο).
Αποδεχθήκατε να παραχωρήσετε σχεδόν όλο το νότιο Αιγαίο στους αμερικανούς.
Αποδέχθηκατε να παραχωρήσετε το Καστέλι στους Ισραηλινούς για να κάνουν στρατιωτική βάση, για να ελέγχουν τους Ρώσους (με το πρόσχημα των επενδύσεων).
Αποδέχθηκατε την χλεύη και την απαξίωση της χώρας από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ ο οποίος δήλωσε περίπου Ότι: οι τουρκικές παραβιάσεις δεν είναι ίδιες με την πρόσφατη ρωσική παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου!
Αποδεχθήκατε την εντολή του Βερολίνου για τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες που είναι ο ουσιαστικός "τεμαχισμός" της χώρας μας.
Αποδεχθήκατε την εντολή του Βερολίνου για παράλληλο (αποικιοκρατικό) χρηματοπιστωτικό σύστημα για την εφαρμογή των παραπάνω.
Αποδεχθήκατε την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ, Βρετανοαμερικανικών κυρίως συμφερόντων, του οποίου η διέλευση θα μετατρέψει το ελληνικό έδαφος σε αμερικανικό, καθώς παραχωρείται η φύλαξη του στις Νατοϊκες δυνάμεις. 
Αποδεχθήκατε τελικά την μειοδοσία αντί της εθνικής κυριαρχίας. Και συνεχίζετε να "κυβερνάτε" όπως λέτε. 
Και δυστυχώς, υπάρχουν ακόμη πολίτες σε αυτής τη χώρα, που υπερασπίζονται αυτή την φερόμενη ως κυβέρνηση. 
Σίγουρα οι λέξεις "πατριωτισμός", "εθνική και ατομική αξιοπρέπεια", "πολιτισμός", "κοινωνική δικαιοσύνη" είναι άγνωστες γι εσάς! Εσείς γνωρίζετε μόνο τον διεθνισμό, τον εθνομηδενισμό, την "α-πατρία", τα "ανθρώπινα δικαιώματα" των αλλοδαπών και όχι των Ελλήνων, τις ΜΚΟ, την αριστερά με ολίγο πατριωτισμό, το Brookings, τους πρόσφυγες και όχι τους λαθρομετανάστες, τους διακινητές και όχι τους δουλέμπορους, τους θανάτους των μεταναστών και όχι τις χιλιάδες αυτοκτονίες των Ελλήνων, εξαιτίας της απάνθρωπης και ανθρωποκτόνας μνημονιακής πολιτικής. Εσείς γνωρίζετε τον κυβερνητικό ρεαλισμό και όχι την εθελόδουλη διακυβέρνηση.
Για μένα προσωπικά, εκτιμώ και για την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όμως δεν ισχύουν αυτές οι λέξεις. Υπερασπίζομαι, οφείλουμε να υπερασπιστούμε, τα πολιτιστικά, κοινωνικοπολιτικά ιδεώδη της μακραίωνης ιστορίας μας. Αυτό που επιτάσσει η συνείδησή μας. Αποτελούμε τη συνέχεια της ιστορίας και αυτό οφείλουμε να το υπερασπιστούμε για να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ότι μας παρέδωσαν οι προηγούμενες. Γι αυτό λοιπόν σας παρακαλώ: κάντε μια τελευταία χάρη στον εαυτό σας και σώστε ότι απέμεινε από την τιμή σας. Ξεκουμπιστείτε! Φτάνει πια! Δεν θέλουμε άλλο πόνο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: