Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

«Πριμ» σε άνεργες γυναίκες για εργαστήρια ραπτικής


«Πριμ» σε άνεργες γυναίκες για εργαστήρια ραπτικής

Στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος έχουν βρεθεί οι μεταποιήσεις των ρούχων, αφού στον καιρό της κρίσης δεν περισσεύουν χρήματα για αγορά καινούργιων ενδυμάτων.
Και όσοι ασχολούνται με τις επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις των παλιών, βλέπουν το εισόδημά τους να αυξάνεται.
Αν λοιπόν τα καταφέρνετε με το ράψιμο και είστε άνεργη, ή απολυμένη, ή απειλούμενη με απόλυση γυναίκα από 18 μέχρι 64 ετών, ίσως ήρθε η ώρα να στήσετε το δικό σας ραφτάδικο, μέσα στο σπίτι σας και μάλιστα να επιδοτηθείτε με ποσό από 10.000 μέχρι 20.000 ευρώ...


Ολο και περισσότεροι καταναλωτές κάνουν σήμερα «ανασκαφές» στις ντουλάπες τους για να βρουν παλιότερα ρούχα που με μικρές επιδιορθώσεις μπορούν να φαίνονται σαν καινούργια.
Τα ραφτάδικα λοιπόν κάνουν χρυσές δουλειές. Στένεμα, κόντεμα, φάρδεμα, αλλαγή γιακάδων, είναι λίγες μόνο από τις μεταποιήσεις που ζητούν οι ενδιαφερόμενοι.
Μία περιήγηση στο Ιnternet δείχνει την πέραση που έχει στις μέρες μας το συγκεκριμένο επάγγελμα, από την πρωτεύουσα μέχρι το μικρότερο χωριό, οι μοδίστρες δεν πλήττονται από τους δείκτες ανεργίας.
Το πρόγραμμα λοιπόν του ΕΣΠΑ μπορεί να σας βοηθήσει να στήσετε το δικό σας εργαστήριο μεταποίησης ενδυμάτων μέσα στο σπίτι σας και σας επιδοτεί για την αγορά των απαραίτητων μηχανών, όπως είναι ραπτομηχανές, κοπτοράπτης, κουμπότρυπα, σιδερωτήρια, ηλεκτρικό ψαλίδι κλπ. Για τον απαραίτητο, δηλαδή, εξοπλισμό μιας μοδίστρας.
«Πριμ» σε άνεργες γυναίκες για εργαστήρια ραπτικής
Παράλληλα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσετε χωρίς κόστος τη δουλειά σας και για να προσελκύσετε πελατεία.
Ας δούμε, λοιπόν, ποιες γυναίκες μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν, αλλά και τα ποσά επιδότησης.
Το πρόγραμμα καλύπτει γυναίκες ηλικίας από 18 έως 64 ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι άνεργες, ή έχουν απολυθεί ή απειλούνται με απόλυση.
Μπορούν να υπαχθούν γυναίκες που έχουν κλείσει την επιχείρησή τους ή είναι αυτοαπασχολούμενες με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Η επιδότηση φτάνει στο 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλουν.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για ένταξη στο πρόγραμμα από την 1η Μαρτίου και μέχρι τις 29 Μαρτίου 2013, στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΠΑΕ ( www.ependyseis.gr ,www.ependyseis.gr/mis).
«Πριμ» σε άνεργες γυναίκες για εργαστήρια ραπτικήςΣυγκεκριμένα Ελληνίδες και πολίτες άλλων χωρών που έχουν όμως άδεια διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα, μπορούν να επιδοτηθούν.
Θα πρέπει όμως:
 • να έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή να έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και να βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • να έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, να μην ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και να μην απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
 • να απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 • να είναι αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ
Γυναίκες που απολύθηκαν με υπαιτιότητά τους, και απολυμένες γυναίκες που όμως ο εργοδότης τους είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθμού δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αν όμως απολύθηκαν επειδή η επιχείρηση έκλεισε, ακόμα και αν ο εργοδότης τους είναι σύζυγος, μπορούν να επιδοτηθούν.
Τα δικαιολογητικά και οι δαπάνες που επιδοτούνται
Οι γυναίκες που θα υποβάλουν αίτημα υπαγωγής στο πρόγραμμα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
Οι άνεργες: Δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης και μέχρι την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για όσες δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων.
Οι απολυμένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την καταγγελία της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα.
Επιπλέον οι απολυμένες γυναίκες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 105), στην οποία θα δηλώνουν ότι η σύμβασή τους δεν καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς επίσης ότι ο εργοδότης δεν είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
Οι γυναίκες επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία: Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύματος της ΔΟΥ και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αναγγελία πρόσληψης στο διάστημα από τη διακοπή της επιχείρησης έως την έναρξη της νέας επιχείρησης.
Οι απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας):Θεωρημένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας στο όνομα του δικαιούχου.
Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99):Βεβαίωση εργοδότη / απόφαση πρωτοδικείου για την αίτηση ή απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99.
Αυτοαπασχολούμενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011).
Οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι οι εξής:
Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
Το ύψος της επιδότησης είναι από 10.000€ έως 20.000€ ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών.
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται υποχρεωτικά με το «Εντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αίτηση περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης της επιχείρησης και επέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης. Η υποβολή του Εντύπου Υποβολής γίνεται υποχρεωτικά τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο).
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή υποβάλλονται μετά την ένταξη και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr , www.ependyseis.gr/mis).
Ποιες παίρνουν επιπλέον μόρια
 • Εκείνες οι γυναίκες που το ετήσιο εισόδημά τους είναι στα όρια της φτώχειας.
 • Οι τρίτεκνες και πολύτεκνες γυναίκες.
 • Οι γυναίκες που έχουν σύζυγο ή παιδί με ειδικές ανάγκες.
 • Οι γυναίκες που στην οικογένειά τους υπάρχει και άλλος άνεργος (σύζυγος, παιδί μέχρι 24 ετών) και με εισόδημα που δεν ξεπερνά το όριο της φτώχειας.
 • Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες πάνω από 12 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Γυναίκες με μονογονεϊκή οικογένεια.
 • Γυναίκες θύματα trafficking ή οικογενειακής βίας.
 • Γυναίκες ωφελούμενες από Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ενταξης για Ευάλωτες Ομάδες.

www.ethnos.gr
PrimEconomy

Δεν υπάρχουν σχόλια: